Vedtægter for Marienlund Haveforeninger.

 

 

 

§ 1  Formål og virke.

1.1

Haveforeningen har til formål at administrere og forvalte de arealer der tilhører Silkeborg kommune, som udlejer til Silkeborg kolonihavekreds i overensstemmelse med lejekontrakt og de bestemmelser der er lagt til grund for området i sin helhed og som er indeholdt i Silkeborg kredsen`s vedtægter samt haveforeningernes interne vedtægter og ordensregler.

1.2   

Haveforeningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre at de bestemmelser, som er nedfældet i en for området tinglyst byplanvedtægt, lokalplan, deklaration og lignende eller lejekontrakt vedrørende det samlede haveområde eller de enkelte haver, overholdes og respekteres af de i foreningen optagne lejere.

De anlagte haver skal dyrkes og anvendes som kolonihave.

1/5 del af havens areal  skal dyrkes som nyttehave.

1.3

Helårsbeboelse i haverne er forbudt.

1.4

Haveforeningen skal være medlem afSilkeborg Kolonihavekreds.

 

 

§ 2  Medlemmer.

2.1

Som medlem kan optages personer, som samtidig med medlemskabets ikrafttræden lejer en haveparcel  (aktive medlemmer) samt personer som ønsker at overtage en haveparcel, når haveforeningen er i stand til at stille en sådan til rådighed, udfra gældende venteliste. (passive medlemmer).

2.2

Ingen kan være haveejer af mere end en haveparcel.

Ingen lejer kan fremleje eller udlåne sin haveparcel eller dele deraf.

Ingen lejer kan være medlem af andre Kolonihaveforeninger.

2.3

Lejeren skal have fast bopæl i Silkeborg Kommune og være tilmeldt folkeregistret samme sted.

Lejeren skal omgående meddele formand eller kassereren adresseændring, og senest 4 uger efter ændringen er sket.

Ved fraflytning fra kommunen er lejeren forpligtiget til straks at opsige sit lejemål. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen fremsende skriftlig opsigelse almindelig og anbefalet, med opsigelse 14 dage efter opsigelsen er fremkommet.

2.4

Ingen medlemmer kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse.

Ved hvert lejeforhold udstedes en lejekontrakt.

 

 

§ 3  Lejefastsættelse og betalingsbetingelser.

3.1

Lejen og indbetalingernes antal fastsættes af foreningens generalforsamling, som foreningens bestyrelse forelægger til godkendelse.

3.2

Er lejen ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et gebyr på 50 kr. + tillæg i form af 2 % af det skyldige beløb ud over 1000 kr. for hver forsinket lejeindbetaling.

Gebyret er pligtig ydelse i lejeforholdet.

3.3

Forfalden leje eller andet vederlag, som påhviler lejeren, til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag.

Betaling anses for rettidigt, når den erlægges senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne er en helligdag, den følende hverdag.

3.4

Såfremt lejen eller anden pligtig betaling – herunder de i punkt 3.1 og punkt 3.2 omhandlende gebyrer – ikke er betalt rettidigt, og lejeren ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom af foreningens bestyrelse er afsendt eller fremsat, er bestyrelsen berettiget til at kunne ophæve den indgående lejeaftale.

Det er dog en forudsætning for ophævelsen af lejeaftalen, at foreningens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet kan ophæves, hvis lejerestance m.m. ikke betales inden udløb af den angivne frist.

 

 

 

 

 

 

§ 4  Misligholdelse af vedtægter og ordensbestemmelser.

4.1

Bestyrelsen er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, såfremt lejeren overlader brugen af havelodden til en anden og trods foreningens indsigelse fortsætter dermed, eller såfremt brugeren af en havelod eller dennes husstand i gøren og laden er til væsentlig gene og ulempe for foreningens øvrige medlemmer.

Eller såfremt lejeren i væsentlig grad misrøgter den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.

4.2

Ved overtrædelse af punkt 4.1 skal bestyrelsen give skriftligt påkrav om, at misligholdelsen skal bringes til ophør inden 14 dage fra påkravets fremkomst samt angive, at såfremt misligholdelsen ikke ophører inden ovennævnte frist, vil ophævelse ske.

Hvis misligholdelsen ikke er ophørt efter 14 dages fristen, skal bestyrelsen skriftlig ophæve lejemålet.

Såfremt bebyggelsen ikke kan afhændes til vurderingen er bestyrelsen berettiget til at afhænde bebyggelsen bedst muligt evt. ved auktion.

Ved afregning til lejer kan bestyrelsen fratrække enhver udgift der er forbundet med opsigelsen og afhændelsen, herunder bl.a. advokatomkostninger, retsgebyr og lejerestance m.m.

Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab og lejeaftale sker, er det pågældende medlems pligtig at svare foreningen leje og andre ydelser havelodden vedrørende, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom lejeren er pligtig til at vedligeholde haven i samme periode.

 

 

§ 5  Hæftelse.

5.1

Foreningens lejere hæfter solidarisk for alle juridiske og økonomiske forpligtelser, således som de til enhver tid kan udledes af forenings regnskabsaflæggelse overfor medlemmerne.

 

 

§ 6  Overdragelse.

6.1

I forbindelse med optagelse som lejer betales et optagelsesgebyr, som ikke tilbagebetales ved udtræden af foreningen.

6.2

Indgået lejeaftaler kan af lejer ikke overdrages, men opsiges skriftligt til foreningens bestyrelse.

6.3

Afgår lejeren ved døden før lejemålets udløb er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for lejer gældende opsigelsesvarsel.

Dog gælder:

At en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte i lejeaftalen med foreningen, medmindre foreningen gør det beviseligt, at den har vægtige grunde til at modsætte sig dette,

At en person med hvem den afdøde har levet i et ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldets indtræden, skal have samme ret, for så vidt den pågældende efter foreningens skøn inden for den forløbne tid har taget direkte del i havens pasning og pleje m.m., og under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldets indtræden.

At slægtninge i op og nedadgående linje dernæst har samme ret, såfremt det godtgøres, at de på tilsvarende måde har taget del i havens pasning og pleje.

Bestyrelsen afgør alene, om de ovenfor anførte vilkår er opfyldt.

6.4

Foreningens bestyrelse skal forinden enhver haveoverdragelse, foretage en vurdering og værdiansættelse. Vurderingen kan ankes til Silkeborg Kolonihavekreds` nedsatte ankenævn, hvis kendelse er endelig.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7  Haverne.

7.1

Hækkene må ikke beskadiges, og skal af lejerne til enhver tid holdes fri for ukrudt og anden beplantning. Udskiftning af hæk/hegn, skal godkendes af bestyrelsen.

7.2

Træer og buske må ikke vokse ind over tilstødende haver eller skel.

7.3

Konstaterer bestyrelsen, at der er plantet træer og buske, som skader andre lejeres haver eller hække, må vedkommende lejer straks efter påbud fra bestyrelsen fjerne disse eller beskære beplantningen ned i passende afstand og størrelse, således at hækkene får nødvendige vækstbetingelser.

7.4

For hver have skal der være anbragt en låge som indgang til havelodden, på hvis udvendige side havens nr. skal være anbragt tydeligt.

 

 

§ 8  Havens vedligeholdelse.

8.1

Lejeren er pligtig til at holde sin have i ordentlig stand og overholde alle bestemmelser som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder lægger på området.

8.2

Ved havens vedligeholdelse forstås, at udover selve haven skal der ud til midten af vejen holdes rent for ukrudt o.lign.

8.3

Bestyrelsen er forpligtet til i hver måned fra 1. maj -30. september inkl. – at efterse haver, veje, stier og hække.

Finder bestyrelsen ved disse eftersyn, at haver, veje og stier ikke er vedlige- og renholdt, træder følgende procedure i kraft.

  1. Mundtlig påtale kan ske i tilfælde af en mindre forseelse.
  2. Ved grovere overtrædelse skal bestyrelsen forholde sig som ved § 4.

 

 

§ 9  Installationer.

 

 

9.1

Enhver lejer har pligt til at holde egne installationer i orden.

 

 

 

 

 

 

 

§ 10  Generalforsamling.

10.1

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

10.2

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 3 måneder efter regnskabsårets afslutning og med en dagsorden, som mindst skal indeholde følgende.

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning
  3. Årsregnskab med evt. revisionsberetning.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af formand/kasserer
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor og suppleanter.
  8. Eventuelt

 

10.3

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen, et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når ¼ af foreningens lejere stiller skriftlig krav derom og med motiveret dagsorden.

Ved ekstraordinær generalforsamling kan der ikke træffes beslutninger, hvis ikke mindst 4/5 af de havelejere, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling, er repræsenteret.

Ordinær samt ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for generalforsamlingen.

10.4

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen afholdelse.

På generalforsamlingen kan der stilles ændringsforslag.

10.5

Adgang til generalforsamlingen har enhver havelejer og dennes eventuelle ægtefælde eller samlever.

10.6

Hver havelod harto stemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

10.7

Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmeberettiget stemmer for.

Forslaget skal ligeledes accepteres af Silkeborg kommune og forelægges for

Silkeborg kolonihavekreds.

10.8

Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

10.9

Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om:

                      Optagelse af kollektive lån eller

                      Haveforeningens eventuelle opløsning.

Dertil kræves at mindst 2/3 af havelejerne har givet fremmøde og 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor.

10.10

Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer er gået ind derfor, kan der indkaldes til en ny generalforsamling som uanset antallet af fremmødte kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

10.11

Generalforsamlingens protokol underskrives af generalforsamlingens dirigent, foreningens sekretær samt på bestyrelsens vegne af foreningens formand.

 

 

§ 11  Bestyrelsen.

11.1

Til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger, vælger generalforsamlingen en bestyrelse.

11.2

Bestyrelsen består af mindst 5 personer, der vælges for en 2 års periode.

Formand og kassereren vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år.

1 bestyrelsesmedlem vælges lige år, medens 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

11.3

Generalforsamlingen vælger desuden suppleanter efter behov.

Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan kun vælges aktive medlemmer, og der kan kun vælges 1 person fra hver have, undtaget valg til festudvalg.

Bestyrelses- og suppleantvalg er henholdsvis 2 og 1årig.

Genvalg kan finde sted.

Såfremt formand afgår indenfor sin valgperiode, indtræder næstformanden indtil næste generalforsamlings afholdelse.

11.4

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen – dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse.

Bestyrelsen kan, i tilfælde af et eller flere medlemmers fratræden på en og samme gang, og ikke kan suppleres op gennem antallet af valgte suppleanter, indkaldes til ny generalforsamlings afholdelse med suppleringsvalg for øje. Suppleringsvalg af denne karakter gælder dog kun for resten af de fratrådtes valgperiode.

11.5

I en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden, fastlægger bestyrelsen selv grundlaget for sit virke.

11.6

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori en med denne beslægtet person er impliceret eller på anden måde er personlig interesseret.

11.7

Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i møderne.

11.8

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden så ofte og anledning skønnes at foreligge, eller når blot et medlem af bestyrelsen måtte begære dette.

11.9

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved simpel flertal.

Bestyrelsen afgør og pådømmer mulige tvivlsspørgsmål mellem lejerne.

Bestyrelsen repræsenterer lejerne i lejeforhold overfor kolonihaveforbundets

Silkeborg kreds.

Bestyrelsen kan ikke optage lån eller påføre foreningen andre økonomiske forpligtelser uden en generalforsamlings bemyndigelse.

11.10

Udebliver et medlem af bestyrelsen, uden anmeldt og gyldig grund fra 3 på hinanden følgende møder udgår vedkommende af bestyrelsen, og 1. suppleanten indkaldes jfr. stk.3 og 4.

11.11

Kassereren indsætter alle indkomne penge i et pengeinstitut og den kontante beholdning må ikke overstige det af generalforsamlingen fastsatte beløb.

Kassereren kan kun hæve penge i pengeinstituttet med bestyrelsens godkendelse.

Kassereren kan kautionsforsikres og forsikringens omfang bestemmes af bestyrelsen.

Præmien betales af foreningen.

11.12

Formand og kasserer samt evt. øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger dækkes af foreningen.

 

 

 

§ 12  Tegningsret.

12.1

I forhold udadtil tegnes foreningen af formand og kasserer i fællesskab.

 

 

§ 13  Regnskab og revision.

13.1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik, og før offentliggørelse være underskrevet af de valgte revisorer i sin helhed.

13.2

For en 2 års periode vælger generalforsamlingen 2 revisorer, og for 1 år 2 revisorsuppleanter.

Det påhviler de valgte revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol over de bemærkninger, revisionsarbejdet giver anledning til.

13.3

Årsregnskabets indhold skal være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag.

Revisorerne foretager mindst et uanmeldt kasseeftersyn pr. år.

 

 

 

 

 

§ 14  Byggeregler.

14.1

Kolonihavehuset skal opføres således at det ikke skæmmer området.

Endvidere skal bebyggelsen udføres efter Silkeborg Kommunes almindelige bestemmelser for kolonihaver.

14.2

Det samlede bebyggede areal må max udgøre 25 kvm. inkl. udhus og redskabsrum.

Højden må ikke overstige 3,5 m. (udvendige mål)

Herudover tillades max. 10 kvm. overdækket terrasse eller læplads, som opføres sammenbygget med kolonihavehuset.

Tagudhæng på indtil 50 cm. Medregnes ikke som bebygget areal.

14.3

En overdækket terrasse eller læplads er en bygning bestående af en sokkel derpå en stolpekonstruktion med et åbent vægareal på minimum 30 % af læpladsens/terrassens areal og med fast tag, opført af nye materialer.

Det er dog tilladt at lukke de 30% med aftagelige vinduer og dør, som skal godkendes af bestyrelsen.

14.4

Et kolonihavehus som totalskades ved brand, må genopføres på eksisterende sokkel, såfremt huset var lovligt opført, jfr. de regler der var gældende på opførelsestidspunktet.

14.5

Kolonihavehuset skal placeres på haveloddens bagerste halvdel eller som anvist af kommunens parkforvaltning.

Bestyrelsen skal sikre sig, at placeringen sker, som loven foreskriver.

14.6

Ved tilbygning eller omforandring skal lejeren henvende sig til bestyrelsen med et skriftligt forslag (skitse) visende hvorledes lejeren har tænkt sig det udført og i hvilke materialer.

Herefter skal bestyrelsen skriftligt godkende eller evt. give afslag, før lejeren påbegynder tilbygning eller omforandring af bebyggelsen. Dette gælder også for nyopførelse af kolonihavehus.

14.7

Nyopført kolonihavehus, skal opføres i nye materialer.

Beklædningen skal være træ.

Tagbeklædningen tagpap eller plader. Ikke teglsten.

14.8

Ingen bebyggelse må opføres nærmere end 2,5 m fra skel.

14.9

Drivhus skal placeres mindst 1 m fra skel, drivhusets areal må max være 10 kvm. Udover den i pkt. 14.2 anførte samlede bebyggelse.

14.10

Legehus skal placeres mindst 1 m fra skel.

Legehusets areal må ikke overstige 2,5 kvm. og max højden må ikke overstige 170 cm. Udover den i pkt. 14.2 anførte samlede bebyggelse.

Legehuset skal opføres i nye materialer.

Beklædning skal være træ.

Legehuset må ikke isoleres.

Tagbeklædning skal være tagpap eller plader, ikke teglsten.

Der skal ansøges om tilladelse til at opfører legehus jfr. 14.6

14.11

Enhver form for åbne ildsteder, kakkelovne, pejse og lignende, som kræver skorsten, må ikke etableres i kolonihavehuset.

Ved overtrædelse af de her nævnte punkter kan lejerne blive pålagt at ændre eller flytte allerede påbegyndt byggeri, idet lejerne i tvivlsspørgsmål har pligt til at henvende sig til bestyrelsen.

14.12

Alle nuværende huse må blive stående: men skal altid være i god stand og vedligeholdt med maling. Evt. ændringer skal altid godkendes af bestyrelsen.

 

 

 

 

§ 15  Alternativ energi.

15.1

Solfanger er eneste tilladte alternative energi.

15.2

Før opsættelse af solfanger, skal man have en godkendelse af bestyrelsen.

15.3

Solfangeren skal være placeret på huset. Det er ikke tilladt at placere den andre steder.

Solfangeren vil være en del af huset, og vil ved evt. salg blive vurderet med.

15.4

Der vil blive oprettet en kontrakt, derfor er det vigtigt at kunne dokumentere udgifterne på anlægget.

15.5

Solfangeren vil blive nedskrevet med 5 % pr. år fra godkendelse datoen.

15.6

Solfanger der er op sat inden den 31 december 2003, vil blive synet af bestyrelsen og godkendt ud fra gældende regler. 

 

 

 

§ 16  Salg af have.

16.1

Vil man sælge sin have, skal den skriftlig opsiges til bestyrelsen, på en blanket man kan få udleveret hos formanden.

16.2

Bestyrelsen vil sørge for at haven bliver vurderet. Vurderingspris  = salgsprisen for hus og have. Løsøre indgår ikke i denne pris. Sælger skal betale vurderingsomkostningerne.

16.3

Efter en vurdering må der ikke fjernes planter, buske, træer, m.m. fra haven.

16.4

Vurderingsprisen kan ankes til kredsen, der så vil vurdere haven, denne vurdering er endelig. Omkostningerne ved en anke står sælgeren for.

16.5

Salget af haven står bestyrelsen for i henhold til foreningens venteliste.

16.6

Løsøre i haven så som indbo, redskaber, havemøbler m/m er en handel imellem sælger og køber. Hvis der ikke er enighed, skal sælger fjerne alt løsøre. Køber er ikke forpligtige til at købe løsøre.

16.7

Sælger skal fjerne affald og tømme kompostbeholder inden overdragelsen af haven.

16.8

Pkt. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 og 16.7 gælder ikke ved tvangsopsagte haver.

 

 

 

 

§ 17  Ordensbestemmelser.

17.1

Alunødvendig kørsel på foreningens område er forbudt.

Højeste hastighed er max. 20 km. For alle trafikanter.

Parkering på havegangene er strengt forbudt.

Kort af og pålæsning er tilladt.

17.2

Al brug af motordrevne redskaberi sæsonen – fra 1. april til 30. september må ikke finde sted på lørdage samt søn og helligedage.

17.3

Ukrudt og andet affald må ikke henkastes på vejene eller omkringliggende arealer.

17.4

I haverne må ikke holdes kaniner, bier, duer eller andre dyr.

Hunde skal føres i snor.

17.5

Benyttelse af musikanlæg og lignende må kun ske på en sådan måde at lejeren ikke generer andre lejere, jfr. Radiospredningsloven.

17.6

Afbrænding af haveaffald er totalt forbudt i henhold til bestemmelserne for Silkeborg kommune.

17.7

Lejerne må ikke modsætte sig de foranstaltninger, som bestyrelsen i samråd med konsulenten – tager for at bekæmpe sygdommen.

Skulle ondartede sygdomme angribe en lejers have, er vedkommende pligtig til straks at meddele bestyrelsen dette. Herefter skal bestyrelsen søge konsulent vejledning.

 

 

§ 18  Hækklipning.

18.1

Hækken skal klippes mindst 2 gange om året.

Først gang inden 15. juli, studsning i efteråret og anden gang klipning inden 15. marts.

Hækhøjden må max. være 180 cm.

Udtynding må kun udføres efter november måned og frem til marts måned.

Sprøjtning af hække p.g.a. sygdomsangreb udføres af lejerne efter bestyrelsens anvisning.

18.2

Overtrædelse af pkt. 18.1 vil medføre advarsel første gang. Gentagne overskridelser af pkt. 18.1 kan betyde opsigelse af lejemålet efter vedtægternes bestemmelser.

 

 

§ 19  Vanding.

19.1

Det er tilladt at vande alle ugens dage.

19.2

Der må kun vandes med en turbine (eller brusehoved) pr. have.

Det er ikke tilladt at bruge siveslanger.

19.3

Vandingen skal være under opsyn. Havekolonien må ikke forlades mens man vander.

19.4

Det er tilladt at vande for andre haveejere, såfremt man ikke selv vander.

19.5

Utætte rør og haner skal repareres så vandspil undgås. Konstateres der utætheder på foreningens vandledning (hovedledningen og stikledninger) skal dette omgående meldes til bestyrelsen så nødvendig reparation kan udføres.

19.6

Overtrædelse af pkt. 19.2, 19.3, 19.4 og 19.5 vil medføre advarsel første gang. Anden gang bliver der lukket for vandet resten af året hos brugeren.

Genåbning af vandet året efter koster kr. 300,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20  Foreningens opløsning.

20.1

Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til et andet haveområde, vil foreningens formue være at overføre til den forening, som viderefører det nye haveområde, og med samme forpligtelser som overfor den opløste forening.

20.2

Hvis foreningens opløsning skyldes, at foreningen helt ophører med at drive kolonihaver, vælges 2 likvidatorer, som forestår betalingen af de beløb, såsom forudbetalt haveleje eller anden formue, med fradrag af gæld såvel fra foreningens som lejernes side. Den resterende formue udbetales til de lejere, der er registreret på det pågældende tidspunkt.

20.3

Foreningen kan ikke opløses, så længe kontrakten med SilkeborgKommune og SilkeborgKolonihavekreds er løbende.

 

Disse vedtægter er generelle bestemmelser og godkendt af Silkeborg Kolonihavekreds og Silkeborg kommune